elbow-shaped pasta

pasta, elbow, macaroni, noodle